FAQs Complain Problems

ऐन, कानुन तथा नियमावली

शिर्षक दस्तावेज आर्थिक वर्ष
विनियोजन ऐन २०७६ PDF icon विनियोजन ऐन २०७६ ७६/७७
आर्थिक ऐन २०७६ PDF icon आर्थिक ऐन २०७६ ७६/७७
गा.पा.को निर्णय वा अदेश प्रमाणिकरण नियमावली-२०७५ PDF icon गा.पा.को निर्णय वा अदेश प्रमाणिकरण नियमावली-२०७५ ७५/७६
आर्थिक एन-२०७५ PDF icon आर्थिक एन-२०७५ ७५/७६
आर्थिक विनियोजन एन-२०७५ PDF icon आर्थिक विनियोजन एन-२०७५ ७५/७६
कृषि व्यवसाय प्रर्वदन तथा व्यवथापन गर्न बनेको एन-२०७४ PDF icon कृषि व्यवसाय प्रर्वदन तथा व्यवथापन गर्न बनेको एन-२०७४ ७४/७५
न्यायिक समितिको कार्यविधिका सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ऐन, २०७४ PDF icon न्यायिक समितिको कार्यविधिका सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ऐन, २०७४ ७४/७५
प्रशासकीय एन-२०७४ PDF icon प्रशासकीय एन-२०७४ ७४/७५
शिक्षा एन-२०७४ PDF icon शिक्षा एन-२०७४ ७४/७५
सहकारी एन-२०७४ PDF icon सहकारी एन-२०७४ ७४/७५

Pages