FAQs Complain Problems

समाचार

Pages

ऐन, कानुन तथा नियमावली

शिर्षक दस्तावेज आर्थिक वर्ष
शुद्धोधन गाउँपालिकाको विनियोजन ऐन, २०८० PDF icon विनियोजन ऐन, २०८० राजपत्र.pdf ७९/८०
कर तथा गैरकर राजस्व सम्वन्धी ऐन ,२०७७ PDF icon 3 कर तथा गैरकर राजस्व सम्वन्धी ऐन ,२०७७.pdf ७७/७८
शुद्धोधन गाउँपालिकाको आर्थिक ऐन, २०८० PDF icon आर्थिक ऐन, २०८० राजपत्र Final.pdf ७९/८०
स्थानीय निकायबाट समायोजन भएका कर्मचारीहरुलाई प्रोत्साहन सुविधा उपलब्ध गराउने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ऐन २०७८ PDF icon प्रोत्साहन सुविधा उपलब्ध गराउने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ऐन २०७८.pdf ७८/७९
शुद्धोधन गाउँपालिकाको तथ्याङ्क व्यवस्थापन ऐन, २०७९ PDF icon तथ्याङ्क व्यवस्थापन ऐन, २०७९.pdf ७९/८०
शिक्षा ऐन, २०७४(पहिलो संशोधन २०७९) PDF icon शिक्षा ऐन, २०७४(पहिलो संशोधन २०७९).pdf ७९/८०
शुद्धोधन गाउँपालिकाको सहकारी नियमावली, २०७९ PDF icon शुद्धोधन गाउँपालिकाको सहकारी नियमावली, २०७९.pdf ७९/८०
संस्था दर्ता तथा नियमन सम्बन्धी नियमावली, २०७९ PDF icon संस्था दर्ता तथा नियमन सम्बन्धी नियमावली, २०७९.pdf ७९/८०
संस्था दर्ता तथा नियमन सम्बन्धी ऐन, २०७९ PDF icon संस्था दर्ता तथा नियमन सम्बन्धी ऐन, २०७९.pdf ७९/८०
शिक्षा नियमावली, २०७९ PDF icon शिक्षा नियमावली, २०७९.pdf ७९/८०

Pages