FAQs Complain Problems

ऐन, कानुन तथा निर्देशिका

शिर्षक आर्थिक वर्ष दस्तावेज
सहकारी ऐन, २०७४ ७४/७५ PDF icon सहकारी एन-२०७४.pdf
शिक्षा ऐन, २०७४ ७४/७५ PDF icon शिक्षा एन-२०७४.pdf
शुद्धोधन गाउँपालिकाको स्वास्थ्य ऐन, २०७९ ७९/८० PDF icon स्वास्थ्य सेवा सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ऐन, २०७९.pdf
बजार अनुगमन सम्वन्धि निर्देशिका, २०७८ ७८/७९ PDF icon बजार अनुगमन निर्देशिका २०७८.pdf
विपन्न, असहाय, असक्त तथा अपांग लाई आर्थीक सहायता तथा निः शुल्क स्वाथ्य विमा निर्देशिका, २०७८ ७८/७९ PDF icon निशुल्क स्वास्थ्य विमा निर्देशिका २०७८.pdf
आर्थिक सहायता तथा सामाग्री वितरण कार्यविधि -२०७८ ७८/७९ PDF icon आर्थिक सहयता तथा समाग्री वितरण कार्यविधि २०७८.pdf
करारमा प्राविधिक कर्मचारी व्यवस्थापन गर्ने सम्बन्धी कार्यविधि, २०७६ (पहिलो संशोधन, २०७८) ७८/७९ PDF icon करार कार्मचारी व्यवस्थापन कार्यविधि पहिलो संशोधन २०७८.pdf
कर्मचारीको आन्तरिक पर्यटन काज कार्यक्रम (सञ्चालन तथा व्यवस्थापन) कार्यविधि, २०७८ ७८/७९ PDF icon आन्तरिक पर्यटन काज कार्यविधि २०७८.pdf
मध्यकालिन खर्च संरचना निर्माण अतिरिक्‍त काम गर्ने कर्मचारीलाई थप सेवा तथा पारिश्रमिक(संचालन तथा व्यवस्थापन) कार्यविधि, २०७८ ७८/७९ PDF icon MTEF 2078.pdf
शुद्धोधन गाउँपालिकाको स्थानीय राजपत्र प्रकाशन सम्बन्धी कार्यविधि, २०७४ ७४/७५ PDF icon स्थानिय राजपत्र प्रकाशन सम्बन्धी बनेको कार्यविधि-२०७४.pdf
घ वर्गको निर्माण व्यवसायी इजाजतपत्र सम्बन्धी कार्यविधि–२०७४ ७४/७५ PDF icon ध वर्गको निर्माण व्यवसायी सम्बन्धी कार्यविधि -२०७४.pdf
शुद्धोधन गाउँपालिकाको विनियोजन ऐन, २०७८ ७८/७९ PDF icon शुद्धोधन गाउँपालिकाको विनियोजन ऐन, २०७८.pdf
शुद्धोधन गाउँपालिकाको आर्थिक ऐन, २०७८ ७८/७९ PDF icon शुद्धोधन गाउँपालिकाको आर्थिक ऐन, २०७८.pdf
सार्वजनिक खरिद नियमावली-२०७६ (पहिलो संशोधन २०७९) ७९/८० PDF icon सार्वजनिक खरिद नियमावली-२०७६ (पहिलो संशोधन २०७९).pdf
शुद्धोधन गाउँपालिकाको, विनियोजन ऐन–२०७९ ७९/८० PDF icon शुद्धोधन गाउँपालिकाको, विनियोजन ऐन–२०७९.pdf
शुद्धोधन गाउँपालिकाको आर्थिक ऐन, २०७९ ७९/८० PDF icon शुद्धोधन गाउँपालिकाको आर्थिक ऐन, 2079.pdf
विनियोजन ऐन ०७७ ७७/७८ PDF icon विनियोजन ऐन ०७७
आर्थिक ऐन ०७७ ७७/७८ PDF icon आर्थिक ऐन ०७७
आर्थिक ऐन ०७७ संशोधित ७७/७८ PDF icon आर्थिक ऐन ०७७ संशोधित
विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन ऐन २०७६ ७६/७७ PDF icon विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन ऐन २०७६
विनियोजन ऐन २०७६ ७६/७७ PDF icon विनियोजन ऐन २०७६
आर्थिक ऐन २०७६ ७६/७७ PDF icon आर्थिक ऐन २०७६
गा.पा.को निर्णय वा अदेश प्रमाणिकरण नियमावली-२०७५ ७५/७६ PDF icon गा.पा.को निर्णय वा अदेश प्रमाणिकरण नियमावली-२०७५
आर्थिक एन-२०७५ ७५/७६ PDF icon आर्थिक एन-२०७५
आर्थिक विनियोजन एन-२०७५ ७५/७६ PDF icon आर्थिक विनियोजन एन-२०७५

Pages