FAQs Complain Problems

आचार संहिता – २०७४

Title Document
शुद्धोधन गाउँपालिकाको विद्युतीय रिक्सा सञ्‍चालन, व्यवस्थापन तथा नियमन सम्बन्धी कार्यविधि, २०८० PDF icon विद्युनीय रिक्सा सञ्चालन व्यवस्थापन तथा नियमन सम्बन्धी कार्यविधि २०८०.pdf
शुद्धोधन गाँउपालिकाको मर्मत सम्भार कोष संचालन कार्यविधि, २०८० PDF icon मर्मत सम्भार कोष सञ्‍चालन कार्यविधि, २०८०-राजपत्र.pdf
सार्वजनिक लेखा समिति कार्य संचालन कार्यविधि २०७७ PDF icon 5 सार्वजनिक लेखा समिति कार्य संचालन कार्यविधि २०७७.pdf
घर बहाल कर व्यवस्थापन कार्यविधि, २०७७ PDF icon 2 घर बहाल कर व्यवस्थापन कार्यविधि, २०७७.pdf
परीक्षा संचालन तथा व्यवस्थापन सम्बन्धि कार्यविधि, २०७७ PDF icon परीक्षा संचालन तथा व्यवस्थापन सम्बन्धि कार्यविधि, २०७७.pdf
निजी जग्गाको ढूङ्गा, गिट्टी, बालुवा, भस्कट तथा माटो उत्खनन् ब्यावस्थापन सम्बन्धि कार्यविधि, २०७७ PDF icon उत्खनन् व्यवस्थापन सम्बन्धि कार्यविधि २०७७.pdf
लैङ्गिक हिंसा निवारण कोष सञ्‍चालन कार्यविधि, २०७७ PDF icon लैङ्गिक हिंसा निवारण कोष संचालन कार्यविधि २०७७.pdf
संक्षिप्त वातावरणीय अध्ययन तथा प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षण कार्यविधि, २०७७ PDF icon संक्षिप्त वातावरणीय अध्ययन तथा प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षण कार्यविधि, २०७७.pdf
उपभोक्ता समिति गठन, परिचालन तथा व्यवस्थापन सम्बन्धि कार्यविधि २०७७ PDF icon उपभोक्ता समिति गठन, परिचालन तथा व्यवस्थापन सम्बन्धि कार्यविधि २०७७.pdf
एफ.एम. रेडियो (व्यवस्थापन तथा सञ्‍चालन) कार्यविधि, २०७८ PDF icon एफ.एम रेडियो (व्यवस्थापन तथा संचालन) कार्यविधि, २०७८.pdf

Pages