FAQs Complain Problems

७४/७५

शुद्धोधन गाउंपालिकाको अर्थ सम्बन्धी प्रस्तावलाई कार्यान्वयन गर्न बनेको विधेयक

प्रस्तावनाः शुद्धोधन गाउँपालिकाको आर्थिक वर्ष २०७४/२०७५ अर्थ सम्बन्धी प्रस्तावलाई कार्यान्वयन गर्नको निमित्त
स्थानीय कर तथा शुल्क संकलन गर्ने, छुट दिने तथा आय संकलनको प्रशासनिक व्यवस्था गर्न वाञ्छनीय भएकोले, नेपालको संविधानको धारा २२८ को उपधारा (२) बमोजिम शुद्धोधन गाउँ सभाले यो ऐन बनाएको छ ।

१. संक्षिप्त नाम र प्रारम्भः (१) यस ऐनको नाम आर्थिक ऐन, २०७४ रहेको छ ।
(२) यो ऐन २०७४ साल श्रावण १ गतेदेखि शुद्धोधन गाउँपालिका क्षेत्रमा लागू हुनेछ ।

Pages