FAQs Complain Problems

योजना तथा परियोजना

आ.व. ०७५-०७६ को लागि वडा स्तरीय योजनाहरु, प्रदेश तथा केन्द्र सरकारमा माग गर्ने आयोजनाहरु ।

आ.व. ०७५-०७६ को लागि वडा स्तरीय योजनाहरु, गाउँपालिका स्तरीय

शुद्धोधन गाउँपालिका आ.व.०७५-०७६ वडा स्तरिय वार्षिक आयोजनाहरुको विनियोजित बजेट

शुद्धोधन गा.पा. आ.व. २०७४/०७५ को गाउँसभाबाट स्वीकृत योजना तथा कार्यक्रमको हाल सम्मको कार्य विवरण ।

Pages