FAQs Complain Problems

सूचना तथा समाचार

आर्थिक प्रस्ताव खोल्ने सम्बन्धी सूचना ।

सार्वजनिक सुनुवाई हुने सम्बन्धी सूचना ।

बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना ।

मत्स्य तथा पशुपालन सम्बन्धी तालिमको सम्बन्धी सूचना ।

बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना ।

२१ दिने सूचना प्रकाशन सम्बन्धमा ।

सहकारी संस्थाहरुको ऋण असुली सम्बन्धमा ।

दस्तावेज: 

७ दिने सूचना सम्बन्धी जानकारी ।

बोलपत्र खरिद तथा दर्ता गर्ने म्याद थप सम्बन्धी सूचना ।

दस्तावेज: 

आर्थिक प्रस्ताव खोल्ने सम्बन्धी सूचना ।

Pages