FAQs Complain Problems

बहाल बिटौरी शुल्क

 

क्र.सं.

कर शिर्षक

कर रकम

कैफियत

मानपकडी चोकका सटरहरु ४५०० दक्षिण तर्फको दुई कोठा मासिक
मानपकडी चोकका सटरहरु २००० बाँकी सटर प्रतिकोठा मासिक
३ र ४ नं. वडा कार्यालयको व्यवसायिक सटर ३५०० सटर प्रतिकोठा मासिक