FAQs Complain Problems

सामाजिक सुरक्षा

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
आ.व. ०७६-०७७ को प्रथम चौमासिक सामाजिक सुरक्षा भत्ता प्राप्त गर्ने वडा नं. ७ को लाभग्राहीहरुको संक्षिप्त विवरण । ७६/७७ Monday, September 30, 2019 - 15:59 PDF icon आ.व. ०७६-०७७ को प्रथम चौमासिक सामाजिक सुरक्षा भत्ता प्राप्त गर्ने वडा नं. ७ को लाभग्राहीहरुको संक्षिप्त विवरण ।
आ.व. ०७६-०७७ को प्रथम चौमासिक सामाजिक सुरक्षा भत्ता प्राप्त गर्ने वडा नं. ६ को लाभग्राहीहरुको संक्षिप्त विवरण । ७६/७७ Monday, September 30, 2019 - 15:59 PDF icon आ.व. ०७६-०७७ को प्रथम चौमासिक सामाजिक सुरक्षा भत्ता प्राप्त गर्ने वडा नं. ६ को लाभग्राहीहरुको संक्षिप्त विवरण ।
आ.व. ०७६-०७७ को प्रथम चौमासिक सामाजिक सुरक्षा भत्ता प्राप्त गर्ने वडा नं. ५ को लाभग्राहीहरुको संक्षिप्त विवरण । ७६/७७ Monday, September 30, 2019 - 15:58 PDF icon आ.व. ०७६-०७७ को प्रथम चौमासिक सामाजिक सुरक्षा भत्ता प्राप्त गर्ने वडा नं. २ को लाभग्राहीहरुको संक्षिप्त विवरण ।
आ.व. ०७६-०७७ को प्रथम चौमासिक सामाजिक सुरक्षा भत्ता प्राप्त गर्ने वडा नं. ४ को लाभग्राहीहरुको संक्षिप्त विवरण । ७६/७७ Monday, September 30, 2019 - 15:57 PDF icon आ.व. ०७६-०७७ को प्रथम चौमासिक सामाजिक सुरक्षा भत्ता प्राप्त गर्ने वडा नं. २ को लाभग्राहीहरुको संक्षिप्त विवरण ।
आ.व. ०७६-०७७ को प्रथम चौमासिक सामाजिक सुरक्षा भत्ता प्राप्त गर्ने वडा नं. ३ को लाभग्राहीहरुको संक्षिप्त विवरण । ७६/७७ Monday, September 30, 2019 - 15:57 PDF icon आ.व. ०७६-०७७ को प्रथम चौमासिक सामाजिक सुरक्षा भत्ता प्राप्त गर्ने वडा नं. २ को लाभग्राहीहरुको संक्षिप्त विवरण ।
आ.व. ०७६-०७७ को प्रथम चौमासिक सामाजिक सुरक्षा भत्ता प्राप्त गर्ने वडा नं. २ को लाभग्राहीहरुको संक्षिप्त विवरण । ७६/७७ Monday, September 30, 2019 - 15:56 PDF icon सामाजिक सुरक्षा भत्ता प्राप्त गर्ने वडा नं. २
आ.व. ०७६-०७७ को प्रथम चौमासिक सामाजिक सुरक्षा भत्ता प्राप्त गर्ने वडा नं. १ को लाभग्राहीहरुको संक्षिप्त विवरण । ७६/७७ Monday, September 30, 2019 - 14:03 PDF icon आ.व. ०७६-०७७ को प्रथम चौमासिक सामाजिक सुरक्षा भत्ता प्राप्त गर्ने वडा नं. १ को लाभग्राहीहरुको संक्षिप्त विवरण ।
सामाजिक सुरक्षा भत्ता नयाँ नाम दर्ता प्रक्रिया ७६/७७ Wednesday, August 21, 2019 - 21:47 PDF icon सामाजिक सुरक्षा भत्ता नयाँ नाम दर्ता प्रक्रिया
आ‍.व. ०७५/०७६,को प्रथम चाैमासिक भत्ता प्राप्त गर्ने बालबलिका सुरक्षा -दलित- हरुको विवरण (नयाँ दर्ता) ७५/७६ Monday, October 8, 2018 - 17:05 PDF icon आ‍.व. ०७५/०७६,को प्रथम चाैमासिक भत्ता प्राप्त गर्ने बालबलिका सुरक्षा -दलित- हरुको विवरण (नयाँ दर्ता)
आ‍.व. ०७५/०७६,को प्रथम चाैमासिक भत्ता प्राप्त गर्ने अति अशक्त अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुको विवरण (नयाँ दर्ता) ७५/७६ Monday, October 8, 2018 - 16:58 PDF icon आ‍.व. ०७५/०७६,को प्रथम चाैमासिक भत्ता प्राप्त गर्ने अति अशक्त अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुको विवरण (नयाँ दर्ता)
आ‍.व. ०७५/०७६,को प्रथम चाैमासिक भत्ता प्राप्त गर्ने पूर्ण अपाङ्गहरुको विवरण (नयाँ दर्ता) ७५/७६ Monday, October 8, 2018 - 16:52 PDF icon आ‍.व. ०७५/०७६,को प्रथम चाैमासिक भत्ता प्राप्त गर्ने पूर्ण अपाङ्गहरुको विवरण (नयाँ दर्ता)
आ‍.व. ०७५/०७६,को प्रथम चाैमासिक भत्ता प्राप्त गर्ने एकल महिलाहरुको विवरण (नयाँ दर्ता) ७५/७६ Monday, October 8, 2018 - 16:36 PDF icon आ‍.व. ०७५/०७६,को प्रथम चाैमासिक भत्ता प्राप्त गर्ने एकल महिलाहरुको विवरण (नयाँ दर्ता)
आ‍.व. ०७५/०७६,को प्रथम चाैमासिक भत्ता प्राप्त गर्ने जेष्ठ नागरिक (अन्य/दलित) व्यक्तिहरुको विवरण (नयाँ दर्ता) ७५/७६ Monday, October 8, 2018 - 16:26 PDF icon आ‍.व. ०७५/०७६,को प्रथम चाैमासिक भत्ता प्राप्त गर्ने जेष्ठ नागरिक अन्य/दलित व्यक्तिहरुको विवरण